Klachtenreglement

Klachtenreglement van Verkeersschool Nijland

 Bij Verkeersschool Nijland vinden we het belangrijk dat we niet alleen geslaagde leerlingen hebben maar ook tevreden leerlingen!  

Wij doen al jaren ons best om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening overeenkomt met de verwachtingen van onze leerlingen en klanten. Maar we realiseren ons terdege dat het niet mogelijk is om te werken zonder fouten te maken. Gelukkig kunnen we van deze fouten veel leren maar dat kan alleen als we ook van onze klanten te horen krijgen dat we niet hebben kunnen voldoen aan de verwachtingen.

Indien je niet tevreden bent of een klacht heb dan zullen we er alles aan doen om deze klacht zodanig op te lossen dat er niet meer klanten de dupe kunnen worden van deze klacht. 

Wat moet je doen als je niet tevreden bent of een klacht hebt?

Maak je klacht aan ons kenbaar. Geef daarbij duidelijk aan wat er niet goed ging en wat wij (hadden) kunnen doen om dit te voorkomen of te verbeteren. Klachten kun je op de volgende manieren aan ons kenbaar maken:

Via de website

Op onze website www.verkeersschoolnijland.nl kunt u bij contact een digitaal klachtenformulier invullen.

E-mail

Stuur een e-mail via ons algemene e-mail adres: info@verkeersschoolnijland.nl

Telefoon:

Je kunt de klacht ook telefonisch doorgeven op 0591-312840 waarna we zo snel mogelijk proberen een oplossing te bedenken zodat de klacht is opgelost. Dit zal niet altijd mogelijk zijn en het kan zijn dat we je zullen vragen ons alsnog via de mail of post de klacht schriftelijk te melden zodat we meer tijd kunnen besteden aan een goede oplossing.

Per post:

Verkeersschool Nijland

 • R. Voskuil Vastenow 93a

7885 AN  Nieuw-Dordrecht

Bevestiging

Na ontvangst van je klacht, sturen wij jou binnen 14 dagen een bevestiging van ontvangst waarna uw klacht direct in behandeling wordt genomen. Verkeersschool Nijland verwerkt klachten via de volgende klachtenprocedure.

Voorkomen van klachten

 Leerlingen van Verkeersschool Nijland ontvangen steekproefsgewijs een evaluatieformulier waarmee  de  directie  een  indruk   kan   krijgen   naar   het   verloop   van   de   cursus   en het functioneren van instructeurs. Deze informatie is voor ons erg belangrijk in ons streven naar voortdurende verbeteringen van onze diensten.

Artikel 1: Definities en begrippen

 1. Nijland Verkeersscholen gevestigd te Emmen;
 2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
 3. Klacht: een klacht is een schriftelijke melding over ontevredenheid met betrekking tot resultaten en/of dienstverlening van de
 4. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk (kan ook via website), telefonisch of via de e-mail gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Nijland Verkeersscholen.
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 1. De directie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen 14 Dagen
 2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 3. De directie bepaalt of de klacht gegrond is. Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, stuurt de klachtencommissie binnen twee weken na de ontvangstdatum een brief met deze mededeling en een toelichting op het besluit.
 4. Binnen ten hoogste 4 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld, de uitslag bekend gemaakt en aan klager gezonden.
 5. Indien noodzakelijk heeft de klager een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde zoals Rechtsbijstandverzekering of de Consumentenbond.

Artikel 4: Uitspraak

 1. Binnen 2 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht. Er wordt gestreefd de klacht binnen zes weken na ontvangst van de klacht af te handelen.

Artikel 5 - Slot Bepalingen

 Verkeersschool Nijland draagt zorg voor de bekendmaking van deze klachtenprocedure.

De gegevens uit het klachtdossier worden gedurende de periode van ten minste één jaar nadat de klacht door de onderneming is afgehandeld, bewaard in het klachtenmanagementsysteem.

Het klachtenreglement treedt in werking op 01-01-2020

 

WhatsApp